Oszukiwanie – 8 sposobów na jego ograniczenie

Wielu nauczycieli obawia się możliwości oszukiwania przez uczniów na testach i egzaminach. Nie jest to nowa sprawa, ale w szkole nauczyciele mieli nad tym procederem większą kontrolę niż w nauczaniu online.

Jak uniemożliwić uczniom ściąganie i oszukiwanie?

To pytanie zakłada się, że uczniowie chcą oszukiwać i będą oszukiwać. Może lepiej zastanowić się, jak zapobiegać i jakie są przyczyny

problemu.

Aby wyeliminować pokusę oszukiwania, musimy zmniejszyć niepokój związany z testami i egzaminami, zwiększyć przejrzystość oczekiwań w stosunku do osiągnięć uczniów i analizować wraz z uczniami proces uczenia się, a nie koncentrować się tylko na efekcie.

Oto 9 strategii, które mogą w tym pomoc: inaczej podchodzić do sprawdzianów; jasno komunikować oczekiwania w stosunku do uczniów; dzielić sprawdziany na mniejsze części; dać uczniom możliwość poprawy; organizować sprawdziany próbne; udzielać pomocy w czasie sprawdzianu; oceniać proces, a nie wynik; omawiać przyczyny popełnionych błędów; oceniać prace, a nie ucznia.

  1. Zmienić komunikat.

Często zachowanie i język nauczyciela wskazują na to, że najważniejsza jest poprawna odpowiedzi i wynikająca z niej ocena. Zamiast sprawdzania wyniku warto skupić się na odpowiedzi na pytania „Dlaczego” i  „Jak”. Czyli przywiązywanie wagi do procesu zamiast do końcowego wyniku.

Jeśli uczniowie wiedzą, że nauczyciel będzie oceniał wyjaśnienie, w jaki sposób uczeń doszedł do rozwiązania, to może liczyć, że nawet błędna końcowa odpowiedź może być doceniona.

  1. Jasność oczekiwań.

Jeśli cele i kryteria są jasne i znane uczniowi, to jego niepokój jest mniejszy i zmniejsza się chęć na poszukiwanie pomocy z zewnątrz. Uczeń ma większe szanse dobrego przygotowania się do sprawdzianu.

  1. Mniejsze części.

Uczniowie częściej oszukują, na dużym sprawdzianie, gdy konsekwencje oceny mogą być większe. Jeśli nauczyciel robi wiele sprawdzianów, to jeden sprawdzian z niską oceną nie decydujący tak mocno o ocenie końcowej. Dlatego zmniejsza się  pokusa oszukiwania.

Można podzielić zakres materiału na kilka sprawdzianów.

  1. Możliwość poprawy.

Jeśli uczniowie wiedzą, że mogli poprawić sprawdzian, to mniejszą wagę przywiązują do pierwszej próby i mniej są skoncentrowani na ocenie.

  1. Sprawdzian próbny.

Można przed sprawdzianem głównym umożliwić uczniom wykonanie sprawdzianu próbnego z tego samego zakresu materiału. Wtedy uczniowie podchodzą do sprawdzianu z mniejszym napięciem, gdyż mogą lepiej się do niego przygotować. Taki sprawdzian próbny mogą uczniowie wykonywać w parach lub w małych grupach. Sprawdzian próbny nie jest oceniany stopniem, za to jest opatrzony informacją zwrotną, która pomaga lepiej przygotować się do sprawdzianu głównego.

  1. Pomaganie w czasie sprawdzianu.

Jeśli nauczyciel pozwala uczniom w czasie sprawdzianu zadawać pytania, udziela pomocy i wprowadza nastrój uczenia się podczas sprawdzianu (zamiast kontroli),  to uczniowie z mniejszym napięciem przystępują do egzaminu. Wiedzą, że zamiast oszukiwać, mogą zapytać nauczyciela i liczyć na jego pomoc. Szczególnie ważne jest wyjaśnienie wątpliwości dotyczących polecenia. Jeśli uczeń nie rozumie, co ma zrobić i nie ma szans na uzyskanie wytłumaczenia, to zaczyna szukać pomocy gdzieś indziej.

  1. Oceniać proces, a nie wynik.

Polecać uczniom wyjaśnienie rozumowania, które doprowadziło ich do rozwiązania. Oceniać proces dochodzenia, a nie sam efekt. Wtedy uczeń ma szansę, że nawet błędnie wykonane zadanie może być docenione przez nauczyciela.

  1. Omawianie przyczyn błędów.

Jeśli po sprawdzianie uczniowie mają szansę przemyśleć, na czym polegały ich błędy i jakie były ich przyczyny, to chętniej wykonują prace samodzielnie.

Dobrze jest wspólnie zastanowić się – co zostało dobrze wykonane i jak trzeba poprawić błędy i gdzie uczeń może szukać pomocy w poprawie.

  1. Ocena sprawdzianu, to nie jest ocena osoby.

Jeśli nauczyciel traktuje ocenę ze sprawdzianu, jako ocenę ucznia i np. gniewa się na niego za słaby wynik, to popycha ucznia do oszukiwania. Każdy uczeń chciałby być przez nauczyciela doceniony, a nie krytykowany i to czasami jest to silniejsze niż uczciwość.

 

Inspiracja artykułem Stephanie Toro z 11 stycznia 2021 r.

https://www.edutopia.org/article/8-ways-reduce-student-cheating?utm_content=linkpos8&utm_campaign=weekly-2021-01-13&utm_source=edu-legacy&utm_medium=email

Dodaj komentarz