O CEO

Centrum Edukacji Obywatelskiej jest największą polską organizacją pozarządową działającą w sektorze edukacji. Od blisko 25 lat zmieniamy polską szkołę i konsekwentnie pracujemy na rzecz tego, by młodzi ludzie uczyli się mądrzej i ciekawiej, a praca nauczycieli i nauczycielek oraz dyrektorów i dyrektorek była bardziej efektywna i satysfakcjonująca. Wprowadzamy do szkół nowoczesne metody nauczania oraz ocenianie kształtujące. Prowadzimy programy, które pomagają młodym ludziom zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, uczą przedsiębiorczości i odpowiedzialności, zachęcają do angażowania się w życie publiczne i działania na rzecz innych.


Misja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Misją CEO jest wspieranie wszystkich uczniów i uczennic w zdobywaniu wartościowych doświadczeń szkolnych. Współdziałamy z nauczycielkami i nauczycielami, dyrekcjami oraz dziećmi i młodzieżą, bo edukacja potrzebuje zmian.

Zależy nam, aby w szkołach panowały relacje oparte na wzajemnym szacunku i partnerstwie, a dorośli dostrzegali oraz doceniali naturalną chęć i zdolność uczenia się młodych ludzi. Dzięki naszym programom szkoła staje się miejscem wspólnej nauki, pokazuje moc obywatelskiego działania i solidarności. Pomaga młodym ludziom w szukaniu własnej drogi życiowej, rozwijaniu pasjiotwartości i odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy.

Kluczowe wartości CEO:

UCZENIE SIĘ  | SZACUNEK | ZAANGAŻOWANIE | WSPÓŁPRACA 


Od podręcznika do 20 programów edukacyjnych
Rozpoczęliśmy swoją działalność w 1994 roku od przygotowania programu nauczania i  nowoczesnego podręcznika do wiedzy o społeczeństwie, który w praktyce będzie uczył młodych Polaków, czym jest demokracja. Równolegle zaczęliśmy wprowadzać do szkół programy oparte na metodzie projektu edukacyjnego, które pomagają nauczycielom i nauczycielkom poruszać nowe tematy w szkole i na lekcjach.
Od wielu lat zachęcamy szkoły do stosowania oceniania kształtującego, organizujemy w nich młodzieżowe wybory, rozwijamy samorządność uczniowską, dbamy o dziedzictwo kulturowe i wykorzystanie filmów na lekcjach, wprowadzamy edukację globalną i ekologiczną, zakładamy z uczniami wirtualne firmy.
Rocznie prowadzimy ponad 20 programów edukacyjnych, współpracując z 4 tys. szkół w Polsce.
 
Uczymy młodych ludzi współpracy
W naszej pracy stosujemy metodę projektu edukacyjnego, w ramach którego młodzi ludzie pod opieką nauczycieli podejmują zespołowe działanie, sami określając jego cel i biorąc odpowiedzialność za wynik. Zbierają i analizują informacje na dany temat, planują konkretne działania, określają zasoby i czas potrzebne na ich realizację, dzielą się zadaniami. Pracują w zespole i wprowadzają zmiany w swoim najbliższym otoczeniu. Realizują projekty obywatelskie, ekologiczne, kulturalne, medialne, ekonomiczne, matematyczno-przyrodnicze. Przez blisko 25 lat zaangażowaliśmy do działania ponad 5 mln uczniów i uczennic.
 
Pomagamy szkołom lepiej uczyć
Wspieramy dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów i poziomów szkół w zapewnianiu i podnoszeniu jakości nauczania, a przede wszystkim – jakości uczenia się uczniów. Wprowadzamy do szkół ocenianie kształtujące i promujemy współpracę nauczycieli w zespołach. Jako niepubliczna placówka doskonalenia zawodowego akredytowana przez Kuratorium Oświaty prowadzimy szkolenia z nowoczesnych metody nauczania, oceniania, motywowania i zarządzania. Oferujemy całoroczne i semestralne kursy e-learningowe dla nauczycieli i nauczycielek, a także studia podyplomowe dla dyrektorów i dyrektorek. Naszymi trenerami są praktycy i eksperci edukacyjni (aktywni nauczyciele i dyrektorzy). W naszych szkoleniach wzięło dotychczas udział ponad 200 tys. nauczycieli i dyrektorów.


Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzi akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

Zobacz rówież: Raport z ewaluacji problemowej: Procesy środowisko, prowadzonej przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty w CEO.


Materiały edukacyjne, pomoce dydaktyczne i ośrodek szkoleniowy
Od 1999 roku wydajemy w swoim wydawnictwie Civitas serię podręczników KOSS (Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej) do nauczania wiedzy o społeczeństwie, z których skorzystało już ponad 0,5 mln uczniów i uczennic. Wydajemy także książki z zakresu metod nauczania, w tym poradniki dotyczące wprowadzania oceniania kształtującego, wzbogacone przykładami z polskich szkół. Publikujemy i udostępniamy bezpłatnie liczne materiały edukacyjne – scenariusze lekcji, gier, warsztatów, przewodniki metodyczne, a także zestawy dobrych praktyk z naszych projektów.
Prowadzimy ośrodek szkoleniowy w Wildze pod Warszawą, który może zakwaterować do 56 osób, w pięknym i zielonym otoczeniu, funkcjonujący zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 
Nagrody i wyróżnienia
Jesteśmy niezależną instytucją edukacyjną i posiadamy status organizacji pożytku publicznego (OPP). Naszą działalność świadczymy na podstawie dotacji publicznych i prywatnych podmiotów oraz własnej działalności gospodarczej. W trakcie blisko 25 lat działalności zostaliśmy wielokrotnie nagrodzeni za swoją działalność i dorobek merytoryczny, m.in. honorową odznaką MEN „Za zasługi dla oświaty” oraz tytułem „Instytucja Pro Publico Bono”. Założyciel i wieloletni prezes CEO Jacek Strzemieczny, członek międzynarodowego stowarzyszenia Ashoka International, na Światowym Forum Ekonomicznym został nagrodzony przez Schwab Foundation for Social Entrepreneurship tytułem „Wybitny Innowator Społeczny”.