Ocenianie w uczeniu się na odległość

Ocenianie to część procesu nauczania, która  potrzebne jest uczniowi.

Wychodząc z tego założenia, korzystając i inspirując się artykułem Andrew Miller na portalu Edutopia, przedstawiam kilka wskazówek dla nauczycieli.

 • Przestań oceniać wszystko
 • Oceniaj projekty uczniowskie
 • Polecaj uczniom tłumaczenie własnego toku rozumowania
 • Uwaga na technologię
 • Podsumowania
 • Pokaż uczniom wzorcową pracę
 • Najpierw kształtująco, a na koniec sumująco
 • Przestań oceniać wszystko

Trzeba podjąć decyzję, co uczeń ma wiedzieć i potrafić, a co warto, żeby wiedział, ale nie jest to niezbędne. Takie decyzje warto podejmować nie tylko w nauczaniu zdalnym, ale też w rzeczywistym. W dalszej kolejności poddawać ocenie tylko to, co uznaliśmy za szczególnie ważne.

W przypadku nauczania na odległość bardzo istotne jest to, aby wyłonić  z programu nauczania kwestie podstawowe i konieczne dla osiągnięcia standardów. Wiadomo, że nie da się na odległość zrealizować całego programu w tym samym czasie, co w nauczaniu rzeczywistym. I również nie da się ocenić wszystkich wytworów uczniów.

Najlepiej, gdy zespół nauczycieli wspólnie zastanowi się nad tym i zdecyduje, co i przez kogo będzie realizowane i oceniane.

 • Oceniaj projekty uczniowskie

Nauczyciele w nauczaniu zdalnym mają obawy dotyczące oszukiwania i braku uczciwości ze strony uczniów. Dlatego zmiana oceniania na bardziej zależne do efektów pracy może być lepsza. Przy realizacji i prezentacji efektów lepiej widać samodzielną pracę ucznia.

W przypadku wykonywania przez uczniów projektów lepiej jest oceniać ich prace etapowo. Ocenianie całej wykonanej pracy może demotywować uczniów, za to ocenianie etapami daje uczniom informacje, czy są na dobrej drodze.

 • Polecaj uczniom tłumaczenie własnego toku rozumowania

Uczniowie powinni być gotowi wytłumaczyć na piśmie lub ustnie, jak doszli do rozwiązania problemu. W nauczaniu zdalnym może to nastąpić w rozmowie indywidualnej z uczniem już po zakończeniu zdalnej lekcji. Taka praktyka nie tylko demaskuje oszustwa, ale przede wszystkim uczy uczniów bardzo ważnej umiejętności – skupiania się na drodze prowadzącej do rozwiązania, a nie na samym wyniku. Dzięki temu też nauczyciel może sprawdzić rozumienie przez ucznia problemu, co stanowi dowód na uczenie się uczniów.

 • Uwaga na technologię

Przy wykorzystaniu w ocenianiu narzędzi technologicznych, trzeba zwrócić szczególną uwagę na różny dostęp uczniów do tych technologii. Wielu uczniów nie ma dostępu do narzędzi, które chcemy zastosować, więc wybrane przez nauczycieli strategie mogą nie mieć zastosowania.

Istnieją platformy umożliwiające jednoczesną pracę uczniów z możliwością wglądu w nią przez nauczyciela.

Możliwe są też testy i guizy, a ich wyniki  są automatycznie przesyłane uczniom i nauczycielowi.

 • Podsumowania

Jako podsumowanie pracy nad tematem, można uczniom polecić zrobienie filmu na ten temat lub samodzielne napisanie podsumowania – czego się nauczyłem/nauczyłam.

Takie podsumowanie daje nauczycielowi wgląd w to, czego uczeń się nauczył.

 • Pokaż uczniom wzorcową pracę

Uczniowie powinni wiedzieć, jakie nauczyciel ma w stosunku do nich wymagania. Po pierwsze, muszą wiedzieć  po czym oni sami i nauczyciel ocenią, czy ich praca została wykonana dobrze. Do tego służą przekazywane uczniom kryteria sukcesu.

Innym sposobem może być pokazanie uczniom pracy wzorcowej, czyli takiej, która jest dobrze wykonana i na której uczniowie mogą się wzorować.

Jeśli uczeń wie, jak powinien pracę wykonać, to zwiększa się prawdopodobieństwo, że ocena wykonanej przez niego pracy będzie wyższa.

 • Najpierw kształtująco, a na koniec sumująco

W czasie procesu uczenia się uczeń powinien otrzymywać wskazówki, jak ma pracę wykonać. Na koniec, gdy już ma świadomość, jak praca powinna wyglądać i jest w stanie wykorzystać otrzymane wskazówki,  można przejść do oceny sumującej. Można wykorzystać ocenę sumującą jako część oceny kształtującej, ale tylko wtedy, gdy uczeń może poprawiać pracę tyle razy, ile uzna za stosowne. Oznacza to, że jeśli oceniamy pracę ucznia stopniami, to musimy dać mu możliwość  poprawy.

 

Powinniśmy pamiętać, że ocenianie nie jest najważniejsze.

Kolejność nauczycielskich priorytetów powinna być taka: relacje z uczniami, nauczanie i dopiero na końcu ocenianie.

Inspiracja:

https://www.edutopia.org/article/summative-assessment-distance-learning

 

Dodaj komentarz