Jak być dobrym dyrektorem?

Jill Fletcher dzieli się zabieranymi cechami i działaniami dyrektorów szkół, które zapewniają nauczycielom wsparcie i docenienie z ich strony. Są to: widoczność, wierność strategiom i celom, szacunek i komunikacja.

  1. WIDOCZNOŚĆ I ROZPOZNAWALNOŚĆ

Dyrektor widoczny, to taki, który jest widoczny dla wszystkich przez cały dzień w szkole, zna imiona nauczycieli i obsługi, a nawet większości uczniów. Taki dyrektor nie spędza całego dnia w swoim gabinecie, za to przechadza się po korytarzach szkoły, rozmawia z uczniami, spożywa obiad w stołówce szkolnej, wita pracowników i nauczycieli po imieniu itp. Takie postepowanie buduje w pracownikach szkoły i uczniach poczucie przynależności.

  1. wierność strategiom

Dyrektor wybiera strategie obowiązujące w danym semestrze i roku. Razem z nauczycielami określa tryb ich realizacji. Oznacza to między innymi przeznaczenie czasu na zajmowanie się nimi. Te wytyczne powinny towarzyszyć życiu szkoły i nie być zapominane lub porzucane w chwili, gdy inne bardziej modne aspekty się pojawiają.

To buduje poczucie przynależności, wspólnoty i stabilności wśród nauczycieli, ponieważ wszyscy pracują nad tymi samymi celami.

  1. Przygotowanie do ewaluacji placówki

Nauczyciele odbierają obowiązek gromadzenia danych na temat uczniów i szkoły, jako niepotrzebny wymóg. Jednak istotne jest, aby pozyskać dane do ewaluacji. Gromadzenie danych musi mieć dla nauczycieli sens. Dlatego podporządkowane powinno być monitoringowi podjętych przez szkołę działań. Zbierane sukcesywnie dane mogą służyć ewaluacji dotychczasowych działań i planowaniu następnych.

Można wykorzystać zebrane dane jako materiał do podsumowania i planowania takich działań, które się sprawdzają, które są warte kontynuowania. Jeśli nauczyciele wiedzą, czemu służy zbieranie danych i jak będą one wykorzystane chętniej je gromadzą. Nowe postanowienia i plany nabierają sensu, gdyż są poparte danymi.

  1. SZACUNEK I KOMUNIKACJA

Szacunek przede wszystkim dla czasu nauczyciela. Na przykład:

  • wysłanie maila, zamiast umówionego spotkania,
  • przysłanie wytycznych, podsumowań i propozycji na pewien czas przed spotkaniem na ich temat,
  • tworzenie dokument zawierającego harmonogramem z hiperłączami lub w chmurze,
  • nie zasypywanie nauczycieli wieloma mailami, na które dyrektor oczekuje odpowiedzi,
  • prowadzenie spotkań online dla nauczycieli, zamiast spotkań rzeczywistych
  • świętowanie urodzin pracowników.

Szacunek powinien obejmować nie tylko czas nauczyciela, ale również zrozumienie jego pracy, oferowanie i udzielanie pomocy.

Zaczerpnięte z artykułu Jill Fletcher Fletcher

https://www.edutopia.org/article/4-practical-ways-administrators-support-teachers

 

Dodaj komentarz